RODO

Administratorem danych osobowych osoby kontaktującej się przez formularz, w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, jest Aktywna Firma sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rogowska 127a, 54-440 Wrocław, dalej zwana administratorem. Kontakt z administratorem możliwy będzie również drogą elektroniczną, adres e-mail: biuro@aktywnafirma.pl.

PODSTAWA PRAWNA 
Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 roku, (dalej: Rozporządzenie). Przetwarzanie danych jest niezbędne do obsługi zapytania lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). 

CEL PRZETWARZANIA 
Dane osoby zgłaszającej przetwarzane będą celu obsługi zapytania oraz późniejszego przygotowania oferty.

OKRES PRZECHOWYWANIA 

Dane osoby rezerwującej miejsce przechowywane będą przez okres jednego miesiąca, jeżeli umowa nie dojdzie do skutku lub przez okres 5 lat, jeżeli drużyna weźmie udział w Sportowej Lidze Firm, regularnym FirmoGraniu lub zdecyduje się w inny formalny sposób współpracować z Aktywną Firmą sp. z o. o.
Dane w postacie adresu e-mail przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody marketingowej.

ODBIORCY DANYCH 
Dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora takim jak np: firma hostingowa.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA 
Zgodnie z Rozporządzeniem przysługują Państwu następujące prawa:
a. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (dotyczy zgody marketingowej), 
b. prawo dostępu do treści danych,
c. prawo sprostowania danych osobowych, 
d.prawo do ograniczonego przetwarzania, 
e. prawo do przenoszenia danych, jeżeli jest to technicznie możliwe, 
f. prawo do usunięcia danych, jeżeli są podstawy prawne,
g. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które można kierować na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
Wyżej wymienione prawa realizowane będą na podstawie oświadczenia wysłanego na adres e-mail: biuro@aktywnafirma.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora.

DODATKOWE INFORMACJE 
Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale ich niepodanie (z wyjątkiem nazwy firmy oraz numeru telefonu, których podanie jest nieobowiązkowe) uniemożliwi dokonanie działań obsługujących zapytanie. Informujemy, że w celu zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych administrator stosuje odpowiednie rodzaje zabezpieczeń.

Dane firmy

Szybkie linki

Kontakt

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" udzieloną przez PFR SA.
Obowiązki informacyjne beneficjenta wynikają z umowy z PFR SA:
§ 14 lit i) Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” zobowiązuje beneficjenta do „umieszczenia na swojej stronie internetowej lub na koncie w mediach społecznościowych, w miejscu widocznym dla osób odwiedzających, informacji o uzyskaniu Subwencji Finansowej wraz ze wskazaniem, że podmiotem udzielającym wsparcia był PFR oraz utrzymywania tej informacji przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia Subwencji Finansowej (o ile Beneficjent posiada stronę internetową lub konto w mediach społecznościowych);”
phone-handset